Tsuzukiwaza

Kaikki tsuzukiwazat löydät pdf-tiedostona täältä.

1) Katatedori tenshin (3 left- 3 right)
1) kokyunage
2) kirikaeshi
3) zemponage
4) kaitennage
5) ikyo
6) yonkyo
7) nikyo (katameru)
2) Ushiro katatedori (3 left- 3 rigth)


1) urakaeshi (static)
2) zemponage
3) koteoroshi (to the first hand)
4) ikyo
5) sankyo nage
6) koteoroshi nage (at 2nd hand, stretc. arm)
7) shihogage (stretching arm)


3) Ryotemochi
1) ikyo
2) kokyunage (tenshin)
3) kokyunage hachinoji
4) zemponage
5) nikyo (irimi)
6) kote oroshi katameru
7) kokyunage (sankyo)
(uke block arm to the chest)


4) Ryotedori
1) kokyunage
2) koteoroshi
3) kokyunage (sayu waza)
4) tenchinage Irimi
5) tenchinage tenshin
6) zemponage
7) kirikaeshi


5) RyoKatadori (4 left- 4 right)
1) Zemponage
2) kirikaeshi
3) kokyunage
4) sudori
5) kokyunage (turning)
6) nikyo
7) zemponage


6) Ushirotori
1) sankyo (hold hips)
2) koteoroshi
3) sankyo
4) zemponage
5) hagaijime kokyunage
6) koteoroshi (ushiroryotedori)
7) ikyo (ushiroryotedori)


7) Shomenuchi
1) ikyo irimi
2) ikyo tenshin
3) kokyunage
4) shihonage
5) zemponage
6) kirikaeshi
7) sankyo


8) Yokomenuchi
1) sudori
2) sudori
3) kokyunage irimi
4) shionage irimi
5) shihonage tenshin
6) zemponage
7) kokyunage hachinoji


9) Tzuki and Keri
1) tzuki koteoroshi nage
2) tzuki ikyo irimi
3) tzuki hantai koteoroshi nage
4) keri kokyunage chaching food
5) keri kokyunage senwithout chaching food
6) lawashikeri low, static
7) mawashikeri high, dynamic


10) Taninzukake
1) ryotemochi ikyo (firsto uke attack from right,
than second uke at left)
2) nininzukake zemponage
3) nininzukake kokyunage udemawashi
4) nininzukake seiretsu
5) nininzukake shihonage
6) saninzukake kokyunage
7) yonningake (free)


11) Katate dori irimi (3 left- 3 right)
1) kokyu nage irimi
2) kokyu nage (change hand)
3) uchiwanage
4) shihonage irimi
5) kaitennage irimi
6) ikkyo
7) kaitennage (esternal)


12) Ushiro katatedori
1) sankyo (static)
2) shihonage tenshin (static)
3) kokyunage (hachinoji)
4) koteoroshi
5) makikaeshi large
6) makikaeshi direct
7) kirikaeshi


13) Ryotemochi
1) kokyunage irimi
2) kokyunage udemawashi
3) kokyunage hachinoji
4) tenkan nikyo
5) shihonage
6) zempo nage (hand down)
7) zempo nage (hand up)


14) Ryotedori (suwariwaza –tachi waza)
1) suwariwaza -kokyunage (hand over)
2) suwariwaza - kokyunage (hand under)
3) suwariwaza - zemponage
4) suwariwaza kokyunage (trow fairaway. Uke
stands for 2nd attack)
5) handachi zemponage (swam)
6) handachi ushiro ryokata dori zemponage
7) ryotedory shihonage (nage stands at first
shihonage)


15) UshirotRyoKataori (4 left, 4 right)
1) kokyunage hachinoji static
2) kokyunage hachinoji dynamic
3) kokyunage
4) zemponage
5) ikyo
6) koteoroshi
7) sankyo


16) Handachi
1) tachiwaza, uke attack caching nage’s hips;
nage leads down
2) tachiwaza, uke idem, kaitennage
3) tachiwaza uke cachs nage’s legs – nage steps
back, handachi zemponage
4) handachi shomenuchi kokyunage
5) handachi munatsuki koteoroshi katameru
6) handachi calcio – nage hold uke’s legs
7) handachi calcio – nage leads uke leg


17) Katadori menuchi
1) kokyunage static
2) kokyunage direct
3) kokyunage udemawashi
4) kokyunage hachinoji
5) nikyo
6) sankyo
7) zemponage


18) Yokomenuchi
1) kokyunage irimi
2) kokyunage hachinoji (lead hand)
3) kaokyunage atemi
4) shihonage tobikomi
5) koteoroshi irimi
6) koteoroshi tenshin
7) zemponage


19) Tsuki
1) kokyunage irimi
2) zemponage
3) kokyunage shomenuchi
4) kokyunage irimi
5) hantai tenkan yokomenuchi
6) kokyunage irimi
7) kaitennage


20) Jo nage
1) kokyunage
2) zemponage
3) kirikaeshi
4) ashi tzukui
5) nikyo
6) koteoroshi tenshin
7) koteoroshi irimi
8) shihonage
9) sakatemochi zemponage
10) kokyunage with 2 uke
11) kokyunage with 3 uke
12) 3men attack


21) Tantodori 1
1) tzuki koteoroshi
2) tzuki ikyo
3) shomenuchi koteoroshi
4) shomenuchi kokyunage
5) yokomenuchi shihonage (atemi)
6) tzuki menuchi uchiwanage static
7) tzuki menuchi uchiwanage dynamic


22) Tantodori 2
1) ushiro kubjime sankyo
2) ushiro kubjime shihonage
3) ushirotzuki koteoroshi
4) ushirotzuki ikyo
5) tzuki zemponage
6) tzuki kaitennage
7) Gyakutemochi kokyunage irimi
8) Gyakutemochi gokyo


23) Bokkendori
1) shomenuchi sudori-kokyunage
2) shomenuchi koteoroshi-irimidori
3) yokomenuchi kokyunage irimi
4) yokomenuchi shihonage
5) tzuki koteoroshi
6) tzuki zemponage
7) tzuki nikyo


24) Jodori
1) yokomenuchi zemponage
2) yokomenuchi shihonage
3) tzuki kaeshi
4) tzuki zemponage
5) tzuki kirikaeshi
6) douchi kokyunage
7) yokobarai kokyunage


25) Jo kata1st, + Bokken


26) Jo kata 2nd +Bokken


27) Bokken kata1st, Happo Giri with partner


28) Bokken kata 2nd with partner


29) Bokken Kumitachi 1st,: bokken - bokken


30) Bokken Kumitachi 2nd: Shinken with partner